نمونه کار ثبت برند دریافت شده برای فروشگاه کیف و کفش بانژ

یکی از مهمترین اقداماتی که پس از راه اندازی کسب و کار خود میگیرید ثبت برند است. در سال 99 برند بانژ توسط کارشناسان امور ثبتی راحت بین ثبت شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه کار ثبت برند کیف و کفش

You May Also Like